Algemene voorwaarden

Gedragscode voor remedial teachers
 • De remedial teacher dient zich aan de Nederlandse wet te houden en dient in de uitoefening van zijn/haar beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode.
 • De remedial teacher dient geen werkzaamheden uit te voeren die tegen de heersende waarden en normen ingaan en dient elke cliënt de voor hem/haar beste behandeling te geven.
 • De remedial teacher dient vooraf indicatie te geven van de kosten.
 • De remedial teacher oefent zijn/haar beroep uit op het niveau van zijn/haar deskundigheid.
 • De remedial teacher dient op grond van zijn/haar deskundigheid te beslissen, of een behandeling mogelijk resultaat zal hebben.
 • De remedial teacher dient geen ongerechtvaardigde verwachtingen te wekken.
 • De remedial teacher dient de grenzen van zijn/haal- professionele deskundigheid in acht te nemen.
 • De remedial teacher dient zijn/haar professionele deskundigheid in stand te houden en te ontwikkelen, rekening houdend met de recente ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied.
 • De remedial teacher dient het recht van zijn/haar cliënt om andere deskundigen te raadplegen te erkennen.
 • De remedial teacher treedt bij het aangaan van een professionele relatie met de betrokken persoon/personen in een vertrouwensrelatie en is derhalve verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van zijn/haar beroepsuitoefening ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt.
 • De remedial teacher dient alle informatie vertrouwelijk te behandelen.
 • De remedial teacher dient geen misbruik te maken vanuit zijn/haar deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht.
 • De remedial teacher dient open en eerlijk te staan ten opzichte van de ouders/verzorgers van zijn/haar cliënt.
 • De remedial teacher dient de cliënt, respectievelijk de ouders/verzorgers inzage te verstrekken in alle gegevens en bereid te zijn deze nader te verklaren, met inachtneming van art. 14 van de gedragscode.
 • De remedial teacher dient contacten met verschillende betrokkenen te onderhouden met inachtneming van art. 14 van de gedragscode.
 • De remedial teacher dient een goede samenwerking tussen de verschillende betrokkenen te bevorderen.
 • De remedial teacher dient zijn/haar remedial teacher-collega's met respect en bereidheid tot uitwisseling van kennis tegemoet te treden,
 • De remedial teacher dient op correcte wijze gegevens van cliënten te administreren.
 • De remedial teacher dient van zijn/haar werkzaamheden een verslag te maken, opdat hij/zij rekenschap kan afleggen van zijn/haar handelwijze.
 • De remedial teacher dient de in artikel 22 genoemde verslagen minimaal vijf jaar te bewaren. De remedial teacher is verplicht, na afsluiten van de behandeling de in artikel 22 genoemde verslagen na deze vijf jaar, op een daartoe geëigend moment te vernietigen.
 • Ten aanzien van het niet naleven van het beroepsprofiel en de daarbij behorende gedragscode hebben de cliënt, respectievelijk ouders/verzorgers en ieder ander die daarvan weet het recht een klacht in te dienen bij het bestuur van de LBRT.
Betalingsregeling
Bij het intakegesprek wordt een betalingsregeling afgesproken, waarbij de ouders een overeenkomst ondertekenen. Zij accepteren daarbij het binnen 14 dagen voldoen van een gestuurde nota. Als deze nota niet wordt betaald volgt een herinnering, waarbij de clausule geldt dat als deze niet binnen de verstrekte termijn wordt betaald de behandeling met onmiddellijke ingang stopt.

Copyright
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 1. de eigenaar: de eigenaar van de website;
 2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 5. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 6. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 7. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 9. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.